วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วิธีการสอนภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ครูกุศยา แสงเดช
รูปแบบการสอน
ครูกุศยา แสงเดช ใช้เทคนิคการสอนหลาย ๆ แบบ ผสม
ผสานกันยึดหลักการสอนเพื่อการสื่อสารเป็นสำ คัญ โดยนำ เอาการ
สอนแบบตรง การเลียนแบบ และท่องจำ เข้ามาแทรกในการฟัง บท
ฟังและพูด นำ ไวยากรณ์มาแทรกในการสอน มีการสรุปกฎเกณฑ์
เน้นทักษะการใช้ภาษาเป็นสำ คัญ ขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษมี
3
ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้น
Presentation
กิจกรรมนำ เข้าสู่บทเรียนโดยการทำ กิจกรรม
Warm up
กิจกรรมทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้ว การบอกจุดประสงค์ในการเรียน
นำ เสนอศัพท์ใหม่ โครงสร้างประโยคหรือการอ่านและเขียน ในขั้น
ตอนนี้เน้นความถูกต้องของการใช้ภาษา
(accuracy)
ขั้นที่
2 ขั้น Practice
ขั้นนี้เป็นการฝึกที่อยู่ในความดูแลของครู
(Controlled Practice)
เมื่อเห็นว่านักเรียนเข้าใจแล้ว จึงให้นักเรียนจับกลุ่มฝึกกันเอง
(Free
อาจารย์ 3 ระดับ 9 สอนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ ถนนสุขุมวิท 22
แขวงคลองตัน เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
2
Practice)
มีข้อผิดพลาด แต่เมื่อฝึกเสร็จแล้วจึงจะแก้ไขภายหลัง เพราะระยะนี้
ต้องการความคล่องแคล่วในการพูด
ในขั้นนี้ครูไม่ขัดจังหวะการฝึกของนักเรียนถึงแม้จะพบว่า(fluency)
ขั้นที่
3 ขั้น Production
เป็นขั้นตอนที่นำ ความรู้และทักษะภาษาไปใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร การเล่นเกม
ร้องเพลง และการทำ แบบฝึกหัด
ในการสอนแตล่ะคร้งั เน้นบูรณาการทักษะ ฟัง พดู อา่ นและ
เขียน เช่น
ฟังแล้วพูด
ฟังแล้วอ่าน
คำ ตอบที่เป็นตัวเลือก
ฟังแล้วเขียน
: นักเรียนฟังครูและคู่สนทนา: ฟังคำ ถามแล้วเลือกคำ ตอบโดยการอ่าน: เขียน คำ วลี หรือประโยคตามคำ บอก
รายละเอียดในการสอนแต่ละทักษะตามลำ ดับ ดังนี้
การสอนทักษะฟังและพูด
ก่อนสอนครูอธิบายสถานการณ์ให้นักเรียนเข้าใจแต่ละตอน
เป็นต้นว่า ในห้องเรียน สนาม ใครกำ ลังพูดกับใคร เรื่องอะไรและ
แยกสอนคำ ศัพท์ใหม่ที่ต้องใช้ก่อนดังนี้
1.
ขั้นตอนการสอนคำ ศัพท์
1
ให้นักเรียนตั้งคำ ถาม เช่น
.1! ครูแสดงรูปภาพหรือวัสดุของจริงให้นักเรียนดู กระตุ้นWhat’s that? หรือ Is that a ........ ?
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
3
หรือ
What’s ....... in English? หลังจากนั้นครูตอบทันทีว่า It’s a .......
เป็นการบอกความหมาย โดยไม่ต้องบอกความหมายเป็นภาษาไทย เช่น
ครูสอนคำ ศัพท์ว่า
cat ครูถือภาพแมว ถามนักเรียนว่า
What’s this?
นักเรียนตอบว่า
แมวครูพูดทันทีว่า It’s a cat. พูดซํ้า
2-3
ให้นักเรียนฟังอย่างตั้งใจสังเกตวิธีการออกเสียงของครู
1
สั่ง
ครั้ง.2 ครูแสดงบัตรคำ ให้นักเรียนสะกดคำ โดยใช้ประโยคคำRead this
นักเรียน
: cat
ครู
: Spell it
นักเรียน
: c - a - t
1
นักเรียนด้วยประโยค
.3 ให้นักเรียนจับคู่ ถาม - ตอบ โดยใช้บัตรภาพของ
A : What’s this?
B : It’s a cat.
1
สอนด้วยวิธีเดียวกันนี้ แต่ควรสอนครั้งละไม่เกิน
1
ในสมุด โดยใช้คำ สั่ง
.4 หากมีคำ ศัพท์อื่น ๆ ที่จะต้องสอนในบทฟัง พูด อีกก็5 คำ.5 เมื่อสอนคำ ศัพท์จนครบแล้ว ให้นักเรียนจดศัพท์ลงWrite the words in your notebooks.
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
4
ลักษณะสมุดจดศัพท์นักเรียนเป็นลักษณะดังนี้
No Words Meaning Sentences
1
2
cat
bat
-etc-
This is a cat.
This is a bat.
การเรียงลำ ดับหมายเลขคำ ศัพท์ จะเรียงต่อกันตั้งแต่คำ แรก
ที่นักเรียนเรียนศัพท์ในชั้น ป
จดศัพท์เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรักภาษาอังกฤษมากขึ้น
. 3 และติดตัวนักเรียนไปจนกระทั้งถึง.6 ในปลายภาคเรียนที่ 2 แต่ละปี ครูจัดให้มีการประกวดสมุด
2.
การสอนการใช้ภาษา
เมื่อเรียนคำ ศัพท์ใหม่แล้ว ให้นักเรียนฝึกใช้คำ ศัพท์ในบท
ฟัง และพูด ดังนี้
2.
นี้ และสั่งให้ นักเรียนเตรียมมาให้เรียบร้อย
1 เตรียมการล่วงหน้าว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในชั่วโมง
2.2
อธิบายสถานการณ์
2.3
ที่ฝึกยาวได้พูดพร้อมทั้งแสดงแถบประโยคเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น
ครูเป็นผู้นำ บทพูดตามสถานการณ์ก่อน ถ้าประโยค
2.4
ตอนนี้มาทำ ให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างสัก
ครูเรียกนักเรียนที่เข้าใจวิธีทำ กิจกรรมฝึกภาษาใน2-3 คู่
2.5
แบ่งกลุ่มย่อยฝึก ครูเดินดูให้ความช่วยเหลือ
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
5
2.6
ลอกลงเป็นการบ้าน หรือให้คิดบทสนทนาที่คล้ายกันนี้เขียนเป็น
การบ้าน
นักเรียนเปิดหนังสืออ่านบทฟัง พูด และให้เขียน
การสอนคำ ศัพท์ประเภทคำ กิริยา
ใช้แสดงท่าทางประกอบ เช่น ครูพูด
สัญญาณมือโดยหงายมือทั้ง
เมื่อนักเรียนเข้าใจครูต้องรีบชมเชยว่า
เพื่อน ๆ ทราบว่ากิริยาเช่นนั้นถูกต้องแล้ว
Stand up พร้อมกับทำ2 ข้าง และเคลื่อนมือทั้ง 2 ข้างขึ้น และGood หรือ Very good เพื่อให้
!ครูควํ่ามือทั้ง 2 ลง และเคลื่อนมือลง พูด Sit down
!ครูทำ ท่าเปิดหนังสือ พูด Open your books to page ..........
!ครูยกมือป้องหู พูด : Listen, please.
คำ สั่งบางประโยคที่ยาก ครูพูดภาษาไทยควบกับภาษา
อังกฤษในครั้งแรก เช่น
บนโตะ๊
!ครูใช้นิ้วแตะริมฝีปากพูด : Stop talking. เป็นต้น“Put your books on my desk. วางสมุดลงเม่อื นกั เรยี นเขา้ใจแลว้กพ็ ดู ภาษาองักฤษอยา่งเดยี ว
การสอนไวยากรณ์
ครูไม่ได้แยกสอนไวยากรณ์ในลักษณะยึดหลักภาษาเป็นเรื่อง ๆ
แต่สอดแทรกเนื้อหาอยู่ในประโยคที่ใช้ในการฝึก
ตัวอย่าง
1
กิจกรรมเพ่อืฝึกทกั ษะการฟงั พูด ระดบั ช้นั ประถมศกึษาปีที่-2
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
6
1.
พร้อม เกิดความเข้าใจ อยากรู้อยากเรียน กิจกรรมที่ใช้เร้าความสน
ใจในขั้นนี้ ได้แก่
1
เพลง
ขั้นนำ (Warm up) เป็นขั้นที่ทำ ให้นักเรียนเกิดความ.1 เพลงและท่าประกอบ เช่นHello Sorry
เพลง
Down and up
เพลง
Day
เพลง
One - ten
เพลง
Red White Blue
1
ลองสวมมือเล่นก่อนใช้ทำ กิจกรรม
.2 หุ่นมือ เด็กชาย เด็กหญิง สัตว์ต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ได้
2.
โครงสร้างต่าง ๆ ของภาษา กิจกรรมที่จัดในขั้นนี้มี
ขั้นสอน เป็นขั้นที่ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้คำ ศัพท์2 แบบ
A
การฝึกพูดเป็นกลุ่ม
B
การใช้เกมฝึกฟัง พูด
A
การฝึก ฟัง - พูด เป็นกลุ่มและคู่ (group or pair)
การจัดกลุ่มเพื่อฝึกฟัง
เมื่อครูจะให้แบบสนทนาใหม่แก่นักเรียน จัดกลุ่มฝึกการ
ฟัง
1
นั้นได้แม่นยำ
- พูด-พูด ทำ ตามลำ ดับดังนี้. ฝึกพูดตามครูทั้งชั้นจนแน่ใจว่านักเรียนพูดบทสนทนา
2.
แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่มใหญ่ พูดโต้ตอบกัน
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
7
3.
แม่นยำ และมั่นใจในการพูด
แบ่งกลุ่มย่อยลงหรือจับคู่พูดบทสนทนา เพื่อฝึกเพิ่มเติมให้
4.
ฝึกพูด และช่วยกลุ่มที่ทำ ยังไม่ได้
ครูเดินรอบ ๆ ห้องไปตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อฟังแต่ละกลุ่ม
5.
นั้นแก่นักเรียนทั้งชั้น
ขอให้นักเรียนอาสาสมัครพูดหน้าชั้นเพื่อยํ้าบทสนทนา
6.
ใจและให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ
มีการเล่นบทบาทสมมติบ้างเพื่อทบทวน ทดสอบความเขา้
รูปแบบการฝึก ฟัง
- พูด (Drill)
การฝึก ฟัง
1
เรียนพูดตามทั้งชั้น หรือรายบุคคล ครูอาจสุ่มเรียกเพื่อให้นักเรียน
ตื่นตัวอยู่เสมอ ใช้ฝึกช่วงแรกของขั้นสอน อย่าใช้นาน เด็กจะเบื่อ
1
-พูด มี 2 รูปแบบ คือ. ครูควบคุมการฝึกเอง (Controlled Practice) ครูให้นัก.1 Repetition ครูยกภาพประกอบ
T : a cat, a cat
Sa : a cat
หรือ
Sa : This is a book.
T : This is a book.
1
นักเรียน
ครูยกภาพแมวอยู่บนกล่อง
.2 Substitution drill ครูยกภาพเป็นการนำ บทให้แก่
T : Where’s the cat ?
It’s on the box.
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
8
S : It’s on the box.
ครูยกภาพแมวอยู่ในกล่อง
T : Where’s the cat ?
S : It’s in the box.
ครูยกภาพแมวอยู่ใต้กล่อง
T : Where’s the cat ?
S : It’s under the box.
2.
2.
นักเรียนเข้ากลุ่มฝึกกันเองเป็นกลุ่มย่อย (Free Practice)1Chain Drill
จัดนักเรียนเป็นวงกลม ครูเป็นผู้เริ่มบทสนทนา โดย
ใช้บัตรภาพ สิ่งของกับนักเรียน คนแรกทางซ้ายหรือขวาก็ได้ เมื่อจบ
บทสนทนา นักเรียนคนแรกหันไปพูดบทสนทนากับเพื่อนคนถัดไป
ทำ เช่นนี้เรื่อย ๆ ไปจนครบวงจร ถ้าชั้นเรียนใหญ่แบ่งนักเรียนเป็น
4 - 5
ครูแจกบัตรภาพหรือของจริง แก่นักเรียนทุกคน
ครูชูดินสอ
S : It’s a pencil.
S
วง เช่นT : What’s this ?1 หันไปทาง S2 ชูหนังสือให้ดู
S
1 : What’s this ?
ครู
S1 S7
S2 S6
S3
S4
S5
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
9
S2 : It’s a book.
แต่ละวงอาจมีการพูดแข่งกัน วงใดพูดเสร็จก่อนชนะ
2.2 Conversation lines
จัดนักเรียนยืนแถวหน้ากระดาน
หากันแต่ละคู่จะถาม
พบคู่สนทนาคนใหม่ คนซ้ายมือของทั้ง
ต่อแถวของตนเองใหม่ ครูยืนหัวแถวฟังและช่วยนักเรียนถ้าจำ เป็น
2 แถวหันหน้าเข้า-ตอบกัน เมื่อเสร็จทั้งคู่ก้าวไปทางซ้าย ทั้งคู่จะ2 แถว พูดแล้วให้วิ่งอ้อมไป
2.3 Step Away lines
จัดนักเรียนยืน
ทุกครั้งที่พูดสนทนาจบ ให้ทั้งคู่ก้าวถอยหลัง 1 ก้าว ฝึกพูดบท
สนทนานั้นใหม่ ทำ
จะต้องพูดดังและชัดเจนขึ้น
2 แถว หันหน้าเข้าหากับคู่สนทนา2-3 ครั้ง แต่ละครั้งคู่สนทนาก้าวถอยหลัง เขา
S
S2 : A duck.
1 : A dog or a duck.
S
S
S6 S7 S8 S9 S
1 S21 S2 S3 S4 S510
ครู
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
10
2.4
จัดนักเรียนทีมละ
แข่งกันเป็นทีม5-10 คน เข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง
5
4
3
2
1 เมื่อครูให้สัญญาณ คนที่
หน้าคนที่ 1 พูดบทสนทนากับคนที่ 1 เช่น
5 ของแต่ละกลุ่มวิ่งมายืน
5 S5 : What’s color ?
4 S
3
กับคนที่ 1 คนที่
สนทนากับคนที่
หันหน้าทิศทางเดียวกับคนที่
คนที่
ใดเสร็จก่อนร้อง
1 : It’s red.พูดเสร็จคนที่ 5 กลับหลังหันยืนหันหน้าทิศทางเดียว4 วิ่งมายืนหน้าคนที่ 5 พูดบท5 พูดเสร็จ คนที่ 4 กลับหลังหัน ยืน5 คนที่ 3 วิ่งมายืนหน้า4 พูดบทสนทนา ทำ เช่นนี้จนครบทุกคน กลุ่มฮูเรแล้วนั่งลง
-
ครูจัดลำ ดับผู้ชนะ
-
เมื่อนักเรียนฝึกฝนเป็นกลุ่มแล้ว อาจกำ หนดให้จับคู่ฝึก
นกั เรยี นทกุคนตอ้งว่งิออกทางขวา เพื่อมิให้วิ่งชนกัน
(pair)
เพิ่มเติม
Hooray !
2
1
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
11
ตัวอย่าง
กิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการฟัง ป.3-.6
กิจกรรมที่
1
1
. ครูแจกภาพที่มีลักษณะดังข้างล่างนี้ให้นักเรียนทุกคน
2.
ครูบอกให้นักเรียนฟังคำ สั่งแล้วปฏิบัติตาม
Draw a book on the table.
Draw a ruler on the book.
Draw a schoolbag on the chair.
Draw a bin under the table.
กิจกรรมที่
2
1
. ครูผู้สอนนา ํแผนภมู ซิ ่งึ มลี กั ษณะขา้งลา่งน้ตี ิดบนกระดานดำ
school Police station temple
bank bus station
Malee’ house
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
12
2.
แล้วตอบคำ ถามพร้อมกันทีละกลุ่ม หรือทีละคน
ครูบอกให้นักเรียนดูแผนภูมิ แล้วฟังคำ ถามดังตัวอย่าง
Where’s Malee’s house ?
What’s next to the police station ?
What’s opposite the bank ?
Where’s the temple ?
Is the bus station opposite the school ?
กิจกรรมที่
3 เกมการเดา (Guessing games)
คล้ายเกม
No questions
ตัวอย่างดังนี้
20 คำ ถาม คือ ผู้เดาจะต้องตั้งคำ ถามแบบ Yes/เพื่อหาคำ ตอบว่าสิ่งที่ตนต้องการนั้น คำ ตอบคืออะไร
- Where is it ?
- What is it ? etc.
วิธีสอนทักษะการอ่าน
3 ประการ คือ. อ่านเพื่อบันเทิง ได้แก่ เรื่องราวประเภทนิทาน นิยาย
2.
อ่านเพื่อรู้วิธีการ ไดแ้ ก ่ตา ํรา สลากยา ค่มู ือการใชส้่งิ ตา่ ง ๆ
3.
ขั้นตอนการสอนอ่านในระดับประถมศึกษา
1
ใจ ปรึกษากันในกลุ่มว่า เรื่องเป็นอย่างไร เดาความหมายศพั ทท์ ่ไีมร่ ู้
อ่านเพื่อค้นคว้า ได้แก่ เรื่องราวสารคดีโดยทั่วไป. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม อ่านเรื่องในใจ พยายามทำ ความเข้า
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
13
2.
กลุ่มจะฟังว่าเล่าตรงกับที่ตนอ่านหรือไม่ ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
กลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เพื่อนแต่ละ
3.
สูงตํ่าให้ถูกต้อง
นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู ลงเสียงหนักเบาและสำ เนียง
4.
ครูตั้งคำ ถามให้นักเรียนหาคำ ตอบจากบทอ่าน
5.
ให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติประกอบการอ่าน
6.
อ่านค่อนข้างยาก มีวิธีสอนดังนี้
6.
นักเรียนทำ แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน (ในกรณีที่บท)1 ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
6.2
สอนคำ ศัพท์สำ คัญไว้ล่วงหน้า
6.3
แบ่งเนื้อหาออกเป็นช่วงสั้น ๆ
6.4
แบบง่าย ๆ
ตั้งคำ ถามเฉพาะจุดสำ คัญไว้เพื่อสังเกต โดยตั้งคำ ถาม
6.5
ถอดความให้ในกรณีที่ข้อความบางแห่งยากเกินไป
6.6
ให้ทำ งานง่าย ๆ เช่น จับคู่ถามตอบ
6.7
ชมและให้กำ ลังใจ
เทคนิคการอ่านโดยวิธีการโคลซ
(Cloze Procedure)
1
. เริ่มการสอนโดยการบอกจุดประสงค์ของกิจกรรม
2.
อธิบายจุดประสงค์และวิธีเดาคำ ที่หายไปจากเนื้อหา
(Context)
เน้นให้นักเรียนกล้าเดาคำ
3.
อย่างรวดเร็ว
ให้นักเรียนอ่านประโยคแรก และประโยคสุดท้ายในใจ
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
14
4.
ถูกต้อง ระหว่างอ่านครูใช้คำ ว่า
เดียวกันให้นักเรียนอ่านในใจพร้อมกับครู
ครูอ่านข้อความให้นักเรียนฟัง เน้นการออกเสียงสูงตํ่าที่Blank แทนคำ ที่ตัดออก ในขณะ
5.
ถ้านักเรียนมีปัญหาในการเลือกคำ ครูอาจให้ตัวอักษรตัวแรกของคำ
ศัพท์ที่ถูกต้อง
ให้นักเรียนอ่านข้อความในใจอีกครั้ง และให้ทำ แบบฝึกหัด
6.
ครูเฉลยข้อความ
กิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการอ่าน
1
1
1
ถูกต้อง
1
1
. กิจกรรมในการเข้าใจคำ ศัพท์.1 การทำ ประโยคให้สมบูรณ์.2 ดูรูปภาพแล้วบอกว่าประโยคใดอธิบายรูปภาพได้.3 วาดภาพประกอบประโยคหรือข้อความสั้น ๆ.4 อ่านรายละเอียดซึ่งเป็นการอธิบายคำ ศัพท์
2.
กิจกรรมช่วยให้เข้าใจรายละเอียดของเนื้อเรื่อง
2.
1 วาดภาพประกอบรายละเอียดของข้อความ
2.2
ดูรูปภาพแล้วเลือกข้อความที่อธิบายรูปภาพนั้นได้ดีที่สุด
2.3
เล่นเกมล่าสมบัติ
3.
การเรียงลำ ดับเหตุการณ์
3.
1 อ่านเรื่องแล้วเรียงรูปภาพตามลำ ดับเหตุการณ์
3.2
ตามลำ ดับ
เขียนกิจวัตรประจำ วันในแถบประโยคแล้วให้เรียง
4.
การตั้งชื่อเรื่องหรือจับใจความสำ คัญ
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
15
4.
1 สร้างเรื่องสั้น ๆ แล้วเลือกชื่อเรื่องที่มีตัวเลือกได้
4.2
อ่านเรื่องสั้น ๆ แล้วหาใจความสำ คัญของเรื่อง
5.
การวินิจฉัยสิ่งที่อ่าน
5.
ต่อข้อสรุปหลาย ๆ อย่าง เช่น
a test, ......... (He gets nervous)
ต่อข้อสรุปหลาย ๆ อย่าง
1 ให้ประโยคที่แสดงเงื่อนไข 1 ประโยค แล้วนักเรียนWhenever John hasแล้วให้นักเรียน
5.2
อ่านก่อนจบให้นักเรียน คาดการณ์เองว่าเรื่องต่อไป
เป็นอย่างไร
ครูอ่านเรื่องที่นักเรียนคุ้นเคยมาก่อนให้ฟัง แล้วหยุด
5.3
เรียนอ่านเอง
เล่นเกมทายปริศนา คล้ายกับการสอนฟัง แต่ให้นัก
6.
!การอ่านที่มีการกำ หนดงานประกอบบทอ่าน
ตัวอย่าง
จุดประสงค์
เข้าใจคำ ศัพท์
เพื่อให้อ่านคำ สั่งและปฏิบัติตามเพื่อทดลองความ
งานที่กำ หนดให้
เขียนภาพและทำ กิจกรรมตามบทอ่าน
บทอ่าน
Draw a circle around the fourth square and a
cat in the third one.
Put a triangle on the square next to the one
with the circle around it.
Open your notebook and draw five small squares.
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
16
Write your name under the first square. Draw
a fish on the second square.
Show your picture to your friend next to you.
วิธีสอน
เปรียบเทียบกับภาพของเพื่อน
นักเรียนอ่านข้อความและทำ ตามบทอ่านเสร็จแล้ว
เฉลย
Urai
การสอนทักษะเขียน
เนื่องจากการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน เน้นการฝึกให้นัก
เรียนสามารถใช้ภาษาได้ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถาน
การณ์จริงและเน้นการสอนในทักษะทั้งสี่สัมพันธ์กันตลอด ดังนั้นใน
การสอนฟัง พูด จึงมีกิจกรรมตามหลังด้วยการอ่านและเขียน
1
1
1
. กิจกรรมการสอนเขียนที่สัมพันธ์กับการฟังและพูด.1 การลอกบทฟังและพูด.2 การเขียนดัดแปลงบทฟังและพูด
2.
การเขียนแบบฝึกหัด
2.
1 การเติมคำ หรือประโยคให้ได้ความหมายตรงกับภาพ
2.2
การเติมคำ หรือประโยคให้ได้ความโดยไม่มีภาพ
2.3
การกรอกแบบฟอร์ม
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
17
2.4
การเขียนรายงาน
2.5
การเขียนเพื่อสื่อความหมายระหว่างนักเรียนด้วยกัน
2.6
การเขียนแบบฝึกหัดเพื่อสรุปเนื้อหาทางไวยากรณ์
ตัวอย่างกิจกรรม
จุดประสงค์
นักเรียนได้ฝึกดังนี้
ฝึกการใช้ภาษาเพื่อแนะนำ ตัว ในบทฟังพูด
A : My name is Urai. I’m a student in Pratom 6.
What’s your name ?
B : Dara. I’m in Pratom 5.
แบบฝึกหัดเขียน
Ed
Dara
3.
กิจกรรมการสอนเขียนที่สัมพันธ์กับการอ่าน
3.
1 เขียนตอบคำ ถามในบทอ่าน
Hello, My ……… ………. Ed.
I am a student at Sainamtip School.
What ………. ………….. name?
Hello, ………….. name is ……….
I ……. a …………………………
at …………………….. School.
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
18
3.2
การเขียนตอบคำ ถามมีหลายลักษณะ อาจจะเป็นการเติมคำ
ในช่องว่าง การตอบคำ ถามสั้น ๆ การทำ ตารางเปรียบเทียบ ฯลฯ
เป็นต้น
เขียนเรื่องเลียนแบบบทอ่าน
ลักษณะของกิจกรรมฝึกการเขียนโดยทั่วไป
1
. กิจกรรมเขียนประโยค (Writing Sentences)
! เรียงลำ ดับประโยคให้สมบูรณ์
! เติมประโยคให้สมบูรณ์
Bangkok is a very beautiful. .................
! ให้คำ สำ คัญ สำ หรับแต่งประโยค เช่น
like - play - field
(He likes to play in the field)
! ให้เขียนประโยคคำ ถามจากคำ ตอบ
! ให้บรรยายภาพ เขียนตัวอย่าง Pattern ให้พิจารณา
! ให้ดูภาพ เขียนประโยค 10 ประโยค บรรยายภาพ
2. Guide Composition
! เรื่องจาก Substitution table
เติมคำ เช่น
!ครูให้ passage 1 เรื่อง มีบางคำ หายไปให้นักเรียนVerb หรือ preposition
!ให้เรื่องอ่านแล้วมีคำ สั่งให้เปลี่ยนบางคำ
3. Partly Guided
นักเรียนอ่าน ให้นักเรียนเขียนคำ ตอบ
!ครูเขียนคำ ถามไว้หลาย ๆ คำ ถาม จากเนื้อเรื่องที่ให้
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
19
!ใช้รูปภาพเป็นชุด นักเรียนเขียนบรรยายภาพต่อกัน
!Dicta composition
ครูอ่านให้ฟังหลาย ๆ ครั้ง นักเรียนเขียนจากความจำ
!นักเรียนอ่าน เก็บใจความสำ คัญแล้วเขียนใหม่
นักเรียนเติมใหม่
!เลือก passage ง่าย ๆ ครูดึงออกทุก 2 ประโยค ให้
รายละเอียดเอง
!ครูเขียนประโยคที่เป็นใจความสำ คัญ ให้นักเรียนเขียน
4. Free Composition
!ให้หัวข้อเรื่อง และนักเรียนเขียนในกำ หนดเวลาที่ให้
5. Dictation
!เขียนจดหมาย pen - friend
!ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง 1 เที่ยวก่อน
การอ่านควรอ่านด้วยความเร็วปกติ สำ หรับคำ ที่ไม่
สำ คัญ เช่น ชื่อคน หากนักเรียนยังไม่เคยเห็นมาก่อน
ครูเขียนให้นักเรียนดูก่อนได้
!ครูอ่านเป็นช่วง ๆ ทิ้งช่วงเวลาให้นักเรียนเขียน ใน
!เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ครูอ่านทวนอีกครั้ง
!ครูเขียนบนกระดานให้นักเรียนตรวจแก้
ภาระงานอื่น ๆ จะทำ ให้การเขียนมีความหมายยิ่งขึ้น
!บทเขียนตามคำ บอกบางครั้งลงท้ายด้วยคำ ถาม และ
หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ
2541 วิชาภาษาอัวกฤษ
20
ตัวอย่าง
จุดประสงค์
บัญชีสิ่งของที่จะต้องซื้อ และคิดคำ นวณเงินที่ใช้
ฝึกการฟังและเขียนเกี่ยวกับการบอกราคา การทำ
บทตามคำ บอก
Wipa is going to the market. She has two hundred
baht. She wants to buy a toothbrush, half a kilo of chicken, a
kilo of pork, a dozen eggs, some kinds of vegetables, a bottle
of fish sauce and half a kilo of sugar. A toothbrush is
Chicken is 38 baht a kilo. Vegetables are
sauce is
much change will Wipa have ?
13 baht.15 baht. Fish12 baht a bottle. Sugar is 13 baht a kilo. How
ภายหลังตรวจแก้ครูให้ทำ กิจกรรมดังนี้
1
. ทำ บัญชีสิ่งของที่จะต้องซื้อ
2.
คิดจำ นวนเงินที่ใช้และเงินทอน3. เขียนตอบคำ ถาม
การอ่านโดยทั่วไป มีจุดมุ่งหมายหลักอยู่
1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น